Zuvio IRS雲端即時互動系統

本校引進Zuvio IRS雲端即時互動系統,協助老師課堂上快速點名、測驗出題與學生即時互動,總結作業進度讓老師掌握教學狀況。
目前Zuvio IRS
雲端即時互動系統已與本校校務行政系統串接,請使用校務行政系統之帳號密碼登入

 

        ◎方網址:https://irs.zuvio.com.tw/
 

 
        教學影片:請點選
 

Mobile Menu